white noise: stick: Use Alto Stick.
[music/pretentious.git] / 04-white-noise / parts / stick.ly
2016-12-09  rekadowhite noise: stick: Use Alto Stick.
2016-09-02  rekadowhite noise: Create wrappers for each part.
2016-06-04  rekadoRename directories.
2016-06-04  rekadowhite noise: stick: Add dummy shifter for left hand
2016-04-20  rekadowhite noise: Add transition after "eleven".
2016-04-17  rekadowhite-noise: Add shifter part.
2016-04-17  rekadowhite-noise: Eleven!
2016-04-17  rekadowhite-noise: Add fast part.
2016-04-16  rekadowhite-noise: Drop repetition of main theme.
2015-11-24  rekadowhite noise: stick: Add dummies for thunder and theme...
2015-11-23  rekadowhite noise: stick: Clean up theme right.
2015-11-22  rekadowhite noise: stick: Use PianoStaff.
2015-10-29  rekadowhite noise: stick: repeat with volta.
2015-10-21  rekadowhite noise: Add keyboard arpeggio part.
2015-10-17  rekadowhite noise: move to subdir.