xapian: Add phrase-aware tokenizer.
[software/mumi.git] / tests / xapian.scm
2020-05-10  Ricardo Wurmusxapian: Add phrase-aware tokenizer.
2020-04-22  Ricardo WurmusAdd tests.