click: Set midiExpression to 0 (not midiMaximumVolume).
[music/pretentious.git] / 04-white-noise / music / click.ly
index cb7a5f18bfd90285f1b4c7171f6135fbf46026ab..831f0409bed7cc5daf1875190c31fd7e9d769d03 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 click = \drummode {
 click = \drummode {
-  \set Staff.midiMaximumVolume = #0.0
+  \set Staff.midiExpression = #0.0
   %% intro
   \time 4/4
   \tempo 4 = 120
   %% intro
   \time 4/4
   \tempo 4 = 120