ff40c6f5a03b2c27a57dbbc4a15c6feb46dffd1e
[music/pretentious.git] / 02-song2 / 02-song2.tempo
1 #padding: 32 4/4 90
2 intro: 8 4/4 90
3
4 # verses
5 partA: 8 4/4 90
6 partB: 4 4/4 90
7
8 # repeat
9 partA2: 8 4/4 90
10 partB2: 4 4/4 90
11
12 transition: 4 4/4 90
13 4 4/4 90
14 8 4/4 90
15
16 crescendo: 4 6/8 90 XxxXxx
17
18 three: 4 6/8 90 XxxXxx
19 4 6/8 90 XxxXxx
20
21 marta: 8 4/8 90
22
23 threeagain: 3 6/8 90 XxxXxx
24 1 8/8 90
25
26 reprise: 8 4/4 90
27
28 final: 4 4/4 90
29 4 4/4 90
30 4 4/4 90
31 4 4/4 90
32
33 4 4/4 90