Remove padding from klick tracks.
[music/pretentious.git] / 02-song2 / 02-song2.tempo
1 intro: 8 4/4 90
2
3 # verses
4 partA: 8 4/4 90
5 partB: 4 4/4 90
6
7 # repeat
8 partA2: 8 4/4 90
9 partB2: 4 4/4 90
10
11 transition: 4 4/4 95
12 4 4/4 95
13 8 4/4 95
14
15 crescendo: 8 6/8 95 XxxXxx
16
17 three: 4 6/8 95 XxxXxx
18 4 6/8 95 XxxXxx
19
20 marta: 8 4/8 95
21
22 threeagain: 7 6/8 95 XxxXxx
23 1 8/8 95
24
25 reprise: 8 4/4 95
26
27 final: 4 4/4 95
28 4 4/4 95
29 4 4/4 95
30 4 4/4 95
31
32 4 4/4 95